IDAHO SHERAK s.r.o.

Telefon: +420 776 333 051

E-mail: idahosherak@seznam.cz

Adresa: Olšanská 54/3 Žižkov Praha 3 

IČ: 07569831

DIČ: CZ07569831© Copyright IDAHO SHERAK s.r.o.